Bilans księgowy

Bilans księgowy

Kursy księgowości

Kursy księgowości przygotowują do pracy w księgowości osoby, które miały wcześniej styczność z tego typu tematyką i wiążą z nią swój dalszy rozwój zawodowy. Potrzebne jest im zdobycie profesjonalnej wiedzy.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Czynności kontrolne

Kontrola w księgowości obejmuje działania zmierzające do sprawdzenia i zweryfikowania dotychczasowej pracy. Polegają one głównie na kontroli dokumentów, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

Czytaj więcej
PlaceholderThumbnail

Bilans księgowy

Bilans księgowy

Bilans to obowiązkowe sprawozdanie finansowe w jednostkach prowadzących księgowość według pełnej rachunkowości. Sporządza się go jako zestawienie aktywów i pasywów na początek i koniec okresu sprawozdawczego /bilans otwarcia, bilans zamknięcia/. Aktywa jest to majątek przedsiębiorstwa, natomiast pasywa to źródło jego finansowania, czyli środki za które majątek ten został zakupiony.

Suma aktywów musi być równa sumie pasywów, a w bilansie mają one uporządkowaną strukturę. Jako pierwsze w bilansie ujmuje się aktywa trwałe tzn. ich okres użytkowania przekracza 1 rok, a koszt nabycia lub wytworzenia przekracza 3,5 tyś.

Aktywa trwałe: nieruchomości, grunty, maszyny, środki transportu. Następną pozycją są aktywa obrotowe, należą do nich składniki majątku, które w ciągu 12 miesięcy zostaną zamienione na gotówkę: materiały, zapasy, należności, środki na rachunku bankowym, gotówka, należności od odbiorców. Pasywa w bilansie zawarto w grupach według źródeł pochodzenia środków kapitałowych, z którego firma finansuje swój majątek.

Jako pierwsze ujmuje się w bilansie kapitały własne, następnie zobowiązania długoterminowe /termin płatności powyżej roku/, na końcu zobowiązania krótkoterminowe /termin płatności krótszy niż 1 rok/. Pasywa: kapitał własny, wkład właścicieli, wkład wspólników, pożyczki, kredyty, zobowiązania wobec dostawców. Sporządzenie bilansu pozwala poznać strukturę kapitałową firmy tzn. w jaki sposób wykorzystywane są środki finansowe własne, a jaki procent kapitału stanowi krótkoterminowe i długoterminowe zadłużenie firmy.

Dane te dają obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, dlatego sporządzanie go jest bardzo ważne zarówno dla małych jednoosobowych firm, jak też dużych korporacji. Prawidłowo sporządzony bilans powinien być sporządzony rzetelnie, przejrzyście, powinien być zupełny, w sposób ciągły i sprawdzalny.

Więcej informacji pod linkiem Bilans księgowy
TAGI: Praktyczny poradnik księgowych

This is an example blockquote in action: